“Úcta k druhým je dôvodom, prečo si človek váži sám seba.”

John Galsworthy

BOOKMARKS

Tu nájdete zaujímavú publikáciu už aj v slovenčine: PRÍRUČKA BOJA PROTI NENÁVISTNÝM PREJAVOM PROSTREDNÍCTVOM VZDELÁVANIA K ĽUDSKÝM  PRÁVAM https://rm.coe.int/bookmarks-slovenska-final-2019/168091071d

Škola bez nenávisti

Organizácia Iuventa – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s odborom mládeže MŠVVaŠ SR oficiálne spustila pilotný ročník programu pre základné a stredné školy „Škola bez nenávisti“ na úvodnom seminári pre zapojené školy, ktorý [...]

Go to Top