Organizácia Iuventa – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s odborom mládeže MŠVVaŠ SR oficiálne spustila pilotný ročník programu pre základné a stredné školy „Škola bez nenávisti“ na úvodnom seminári pre zapojené školy, ktorý sa uskutočnil 27. septembra 2018 vo Zvolene na pôde Strednej priemyselnej školy dopravnej. Program nadväzuje na kampaň Rady Európy „No hate speech movement“, ktorá bola na Slovensku implementovaná formou kampane „Bez nenávisti na internete“.
„Samotná celoeurópska kampaň Bez nenávisti na internete  sa začala 21. marca 2013 v Medzinárodný deň proti rasovej diskriminácii, prebiehala v 45 zapojených krajinách a bola ukončená 10. apríla 2018 Záverečnou hodnotiacou  konferenciou v Štrasburgu. Na nej boli členské štáty Rady Európy vyzvané, aby sa pokúsili šíriť posolstvo a dedičstvo kampane ďalej“, uviedol Ivan Hromada, viceprezident Európskeho riadiaceho výboru pre mládež Rady Európy.

Zámerom pilotného ročníka programu je overenie štandardu kvality v oblasti prevencie šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov na základných a stredných školách. Zapojené školy získajú certifikát kvality, ak ich školská klíma a rozhodovacie procesy na škole podporujú: prevenciu šikanovania a kyberšikanovania; prevenciu nenávistných prejavov na internete a v osobnej komunikácii medzi žiakmi, či v komunikácii s inými ľuďmi na základe ich sociálneho statusu, kultúry, náboženstva, krajiny pôvodu a rodu; vzájomný rešpekt v komunikácii; toleranciu a rozvoj interkultúrnych kompetencií; rozvoj kompetencií pre demokratickú kultúru; zapájanie žiakov do projektov a aktivít podporujúcich princípy demokracie a uplatňovanie ľudských práv; zapájanie žiakov do verejného diania na lokálnej úrovni, ktoré podporuje sociálnu súdržnosť a spoluprácu medzi rôznymi skupinami mládeže.

Osem škôl, ktoré sa prihlásili do pilotného ročníka overia diagnostické nástroje určené na zmapovanie kľúčových oblastí a nastavenie kritérií pre udelenie certifikátov. Počas školského roka 2018/19 sa tieto školy zamerajú na rozvoj v uvedených oblastiach a spolu so žiakmi a rodičmi zrealizujú vzdelávacie aktivity či projekty podporujúce hodnoty kampane. Iuventa v rámci programu poskytne školám konzultácie pre nastavenie interných procesov, možnosti neformálneho a zážitkového vzdelávania pre žiakov aj zamestnancov školy a príležitosti pre nadviazanie partnerstiev a spolupráce so skúsenými organizáciami v oblasti vzdelávania k ľudským právam či prevencie šikanovania. Úspešnosť škôl pri napĺňaní cieľov bude vyhodnotená v júni 2019.

Foto: IUVENTA