Snom každej krajiny je, aby jej obyvatelia žili v zhode, pokoji a bez nenávisti. A o tom je tento projekt.

Internet umožňuje užívateľom tvoriť, publikovať, rozposielať, a používať mediálny obsah rôznymi spôsobmi. Vytvára tak priestor pre kreativitu, komunikáciu a participáciu.

Zvlášť vznik a vývoj sociálnych sietí zvýšil úroveň zapojenia mladých ľudí v kyberpriestore vo viacerých smeroch – od udržiavania kontaktu s rovesníkmi-kamarátmi, vytvárania nových kontaktov až po zdieľanie obsahu a seba prezentáciu. On-line priestor, rovnako ako aj off-line, predstavujú pre mladých ľudí nové príležitosti, výzvy no zároveň aj hrozby. V oboch sa mladý človek môže stať, a často stáva, obeťou či svedkom porušovania ľudských práv. Internetová interakcia, hoc aj demokratická a necenzúrovaná, sa nemôže diať bez ohľadu na hodnoty. Nenávistné vyjadrovanie na internete (hate speech online) sa v posledných rokoch stalo hlavnou formou zneužívania ľudských práv s vážnymi dôsledkami v on-line aj off-line priestore. Nenávistné vyjadrovanie ako také nie je novým problémom ľudských práv. Jeho webová podoba a možný negatívny dopad na rozvoj demokracie však prináša nový dôvod pre obavy.

Podľa definície Výboru ministrov Rady Európy nenávistné vyjadrovanie sa vzťahuje na všetky formy vyjadrovania, ktoré šíria, podnecujú, podporujú alebo ospravedlňujú rasovú nenávisť, xenofóbiu, antisemitizmus a iné formy nenávisti založené na netolerancii, vrátane prejavov agresívneho nacionalizmu a etnocentrizmu, diskriminácie a nepriateľstva voči migrantom, menšinám, a ľuďom prisťahovaleckého pôvodu.

V prieskume („Skúsenosti a postoje mladých ľudí k nenávistnému vyjadrovaniu na internete“, Rada Európy, 2012, 1 274 respondentov) 78% mladých ľudí potvrdilo, že sa stretli s nenávistným vyjadrovaním na internete, pričom 37% z nich sa vyjadrilo, že sa to deje pravidelne. Najčastejšie išlo o sociálne siete, nasledovali internetové stránky a komentáre na rôznych fórach. 40% z nich sa stalo obeťou nenávistného vyjadrovania alebo sa ním cítia byť ohrození. Z prieskumu tiež vyplynulo, že problémom je, že mladí ľudia nevedia kde môžu získať pomoc, ako reagovať a aký postoj zaujať voči nenávistnému vyjadrovaniu, preto ho tolerujú, alebo reagujú rovnako nenávistne. O tom svedčí aj fakt, že 78% z nich nikdy neabsolvovalo tréning alebo školenie zamerané na bezpečné používanie internetu.