O PROJEKTE

Snom každej krajiny je, aby jej obyvatelia žili v zhode, pokoji a bez nenávisti. A o tom je tento projekt.

Internet umožňuje užívateľom tvoriť, publikovať, rozposielať, a používať mediálny obsah rôznymi spôsobmi. Vytvára tak priestor pre kreativitu, komunikáciu a participáciu.

Zvlášť vznik a vývoj sociálnych sietí zvýšil úroveň zapojenia mladých ľudí v kyberpriestore vo viacerých smeroch – od udržiavania kontaktu s rovesníkmi-kamarátmi, vytvárania nových kontaktov až po zdieľanie obsahu a seba prezentáciu. On-line priestor, rovnako ako aj off-line, predstavujú pre mladých ľudí nové príležitosti, výzvy no zároveň aj hrozby. V oboch sa mladý človek môže stať, a často stáva, obeťou či svedkom porušovania ľudských práv. Internetová interakcia, hoc aj demokratická a necenzúrovaná, sa nemôže diať bez ohľadu na hodnoty. Nenávistné vyjadrovanie na internete (hate speech online) sa v posledných rokoch stalo hlavnou formou zneužívania ľudských práv s vážnymi dôsledkami v on-line aj off-line priestore. Nenávistné vyjadrovanie ako také nie je novým problémom ľudských práv. Jeho webová podoba a možný negatívny dopad na rozvoj demokracie však prináša nový dôvod pre obavy.

Podľa definície Výboru ministrov Rady Európy nenávistné vyjadrovanie sa vzťahuje na všetky formy vyjadrovania, ktoré šíria, podnecujú, podporujú alebo ospravedlňujú rasovú nenávisť, xenofóbiu, antisemitizmus a iné formy nenávisti založené na netolerancii, vrátane prejavov agresívneho nacionalizmu a etnocentrizmu, diskriminácie a nepriateľstva voči migrantom, menšinám, a ľuďom prisťahovaleckého pôvodu.

V prieskume („Skúsenosti a postoje mladých ľudí k nenávistnému vyjadrovaniu na internete“, Rada Európy, 2012, 1 274 respondentov) 78% mladých ľudí potvrdilo, že sa stretli s nenávistným vyjadrovaním na internete, pričom 37% z nich sa vyjadrilo, že sa to deje pravidelne. Najčastejšie išlo o sociálne siete, nasledovali internetové stránky a komentáre na rôznych fórach. 40% z nich sa stalo obeťou nenávistného vyjadrovania alebo sa ním cítia byť ohrození. Z prieskumu tiež vyplynulo, že problémom je, že mladí ľudia nevedia kde môžu získať pomoc, ako reagovať a aký postoj zaujať voči nenávistnému vyjadrovaniu, preto ho tolerujú, alebo reagujú rovnako nenávistne. O tom svedčí aj fakt, že 78% z nich nikdy neabsolvovalo tréning alebo školenie zamerané na bezpečné používanie internetu.

Rok 2017

projekt: Mladí bez nenávisti

Hlavý cieľ: Zvýšiť povedomie o negatívnom vplyve šíriacich sa nepravdivých a zavádzajúcich nenávistných prejavov v online a offline priestore a jeho spôsoboch predchádzania postavených na rešpekte k ľudskej dôstojnosti.

Špecifické ciele projektu
Cieľ 1: Vyškoliť nových školiteľov vzdelávacích aktivít pre problematiku nenávistného vyjadrovania, a tým zvýšiť odbornosť mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou,

Cieľ 2: Vytvoriť nové metodiky pre prácu s mládežou podporujúce ľudskú dôstojnosť a zabraňujúce nenávistným postojom,
Cieľ 3: Zrealizovať krátkodobé vzdelávacie aktivity pre mládež vo veku 13-19 rokov, zamerané na odolávanie rôznym
formám nenávistných prejavov, neznášanlivosti v online aj offline priestore.

Projekt “ Mladí bez nenávisti“ sa realizuje s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže .

Rok 2016/2017

projekt: Aby mladí ľudia ľuďmi boli

 

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť úroveň odbornosti a podporiť zmenu postojov mladých ľudí k prejavom extrémizmu, radikalizmu a iným formám diskriminácie a prejavom intolerancie.

Čiastkové ciele:

1. Vyškoliť 18 mladých ľudí – lídrov v témach ako vychovávať rovesníkov k postojom života bez nenávisti (No hate)

2. Zrealizovať 15 praktických aktivít v Žilinskom kraji v téme podpory ľudských práv mladými ľuďmi v miestnych komunitách.

3. Informovať a motivovať mladých ľudí k rešpektovaniu a ochrane ľudských práv formou kampane s ich aktívnym zapojením sa do nej.

4. Zviditeľniť na krajskej úrovni osoby a príklady dobrej praxe pri obhajovaní a ochrane  ľudských práv

Rok 2015/2016

projekt: Práva v živote mladých ľudí

 

Vzdelávanie a výchova v oblasti ľudských práv je základným predpokladom ich rešpektovania, dodržiavania a ochrany. Mladí ľudia sú špecifickou skupinou spoločnosti, ktorí napriek čiastkovým poznatkom zo školy nemajú dostatok vedomostí o svojich právach, čo negatívne pôsobí aj na ich občiansku angažovanosť.

Náš projekt je preto zameraný na rozšírenie poznatkov mladých ľudí o ich právach a ich aplikáciu v praxi, pričom sa tematicky zameriava na 2 kľúčové oblasti:

1. Úcta k človeku a ľudská dôstojnosť (problematika nenávistného vyjadrovania)

2. Právo podieľať sa na riadení spoločnosti – aktívne občianstvo.

Projekt vychádza z reality, že mladí ľudia sú schopní a oprávnení prispieť svojimi postojmi, názormi a činmi k riešeniu problémov ovplyvňujúcich prostredie, v ktorom žijú. Preto sa potrebujú vzdelávať v podpore a ochrane svojich práv, ktoré majú na ich život podstatný vplyv. Realizáciou projektu plánujeme prispieť k tomu, aby mladí ľudia poznali a rozumeli právam úcty k človeku a občianskej angažovanosti nielen teoreticky, ale aj prakticky.

projekt: Prevencia očami mladých ľudí

Identifikovaným problémom, ktorí chceme týmto projektom riešiť je, že mladí ľudia nemajú dostatok presných informácií o dôležitosti a možnostiach prevencie sociálno-patologických javov, nenávistných prejavov u svojich rovesníkov aj v spoločnosti celkovo. Prostredníctvom projektu chceme cez vzdelávacie semináre zvýšiť ich informovanosť v tejto problematike a motivovať ich k tomu, aby použitím rovesníckeho prístupu na svojich školách a vo svojich mestách následne zrealizovali preventívne aktivity. Výstupy zároveň chceme propagovať cez brožúrku o prevencii, video a fotografie na webovej stránke i na záverečnej konferencii.

Rok 2014/2015

projekt: Mladí bez nenávisti

V projekte sa Rada mládeže Žilinského kraja spolu so svojimi partnermi Radou mládeže Trnavského kraja a Regionálnou radou mládeže Prešovského kraja  zameriava na deti a mládež v ohrození – stredoškoláci vo veku 15-17 rokov.

Regionálna rada mládeže Prešovského kraja koordinačne zabezpečí účastníkov a aktivity na Východnom Slovensku, Rada mládeže Trnavského kraja na Západnom Slovensku a Rada mládeže Žilinského kraja na strede Slovenska.

V zmysle uvedených faktov z realizovaného prieskumu potrebou  cieľovej skupiny je nedostatok informácií o možnostiach získania pomoci a o tom, aký postoj zaujať a ako reagovať na podnety nenávistného vyjadrovania. Ďalšou témou, ktorú je potrebné riešiť  je chýbajúci systém vzdelávania v téme nenávistného vyjadrovania, nedostatok informácií o jeho príčinách a spôsoboch riešenia a nízka úroveň kompetencií potrebných pre prácu s mladými ľuďmi v téme nenávistného vyjadrovania.

V projekte v prvej fáze zrealizujeme prieskum zameraný na zistenie skúseností a postojov mladých ľudí – žiakov stredných škôl na tému nenávistného vyjadrovania. Prieskum bude zisťovať slovenské a regionálne špecifiká súvisiace s touto témou. Výsledky prieskumu sú dôležité z pohľadu prípravy ďalších aktivít zameraných na mladých ľudí.

V druhej fáze zrealizujeme akreditované školenie Školiteľ vzdelávacích aktivít pre problematiku nenávistného vyjadrovania. Účastníkmi školenia budú pracovníci s mládežou a mládežnícki vedúci.

Vyškolení školitelia obsahovo zabezpečia následne vzdelávanie multiplikátorov. Multiplikátormi budú mládežnícki vedúci (dobrovoľníci z mládežníckych organizácií, vysokoškolskí študenti). Počas vzdelávania multiplikátori získajú informácie o výsledkoch prieskumu a zručnosti potrebné pre prípravu metodiky. Následnou úlohou multiplikátorov bude realizácia vzdelávacích aktivít na stredných školách podľa vypracovanej metodiky. Žiaci – účastníci vzdelávacích aktivít získajú informácie o nenávistnom vyjadrovaní, o možnostiach riešenia a vyhľadania pomoci.

Do celého projektu by sa malo v čase od  mája 2014 do septembra 2015 zapojiť viac ako 2000 mladých ľudí z celého Slovenska.