O kampani
Blogy
Kvíz
Diskusia

UNESCO pomáha SR s bojom proti nenávisti a xenofóbii mladých

Ako sa pracuje na Slovensku s témou nenávistného vyjadrovania a radikalizácie?.

Ako môžeme preniesť skúsenosti UNESCO do práce s mládežou?

Aká je realita v pobytových táboroch? Máme v skutočnosti xenofóbne postoje?

Aj na tieto otázky hľadalo odpoveď 28 účastníkov seminára organizovaného v dňoch 21. – 23.4.2016 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou komisiou pre UNESCO a Radou mládeže Žilinského kraja v rámci kampane Rady Európy „Bez nenávisti na internete”. Projekt výmeny poznatkov, skúseností, know-how a osvedčených postupov priniesol na jedno miesto ministerstvá, štátne organizácie, občianske združenia a žiacke školské rady, aby spoločne s expertom UNESCO na interkultúrny dialóg Ahmedom Zaouche identifikovali osvedčené vzdelávacie nástroje na výchovu k dodržiavaniu ľudských práv. Súčasťou podujatia bola aj študijná návšteva v zariadení Migračného úradu v Rohovciach, počas ktorej mali delegáti možnosť diskutovať so zamestnancami zodpovednými za azylovú politiku a reflektovať svoje postoje k migračnej kríze. Výstupom projektu je sumár edukačných nástrojov, ktoré sú použiteľné v slovenskom kontexte či už pedagógmi v rámci formálneho vzdelávania, alebo mimovládnymi organizáciami pri neformálnych vzdelávacích aktivitách.„Projekt je príkladom úspešnej medzirezortnej spolupráce a využívania potenciálu silných zahraničných partnerov. Mimoriadnym prínosom pre projekt bolo zapojenie pána Zaouche, ktorý ako koordinátor siete NET-Med Youth zodpovedal za tvorbu stratégií pre mládež v krajinách Stredomoria.”, uviedla riaditeľka Odboru mládeže MŠVVaŠ SR Eva Masárová. Na projekt nadviažu doplnkové aktivity v prepojení na nadchádzajúce predsedníctvo SR v Rade EÚ v druhej polovici roka 2016.„Práca s postojmi a kritické myslenie sa nestali prioritou zo dňa na deň, aktuálnosť témy podčiarkujú aj výsledky simulovaných volieb do NR SR v Žilinskom kraji, kde na vzorke 2 179 mladých ľudí vo veku 13 – 20 rokov získala strana Kotleba – ĽSNS podporu 31,8%”, uviedol v súvislosti s aktuálnymi výzvami člen predsedníctva RMŽK Dean Reš. Kampaňou Bez nenávisti na internete sa Slovenská republika od roku 2013 zapojila do No Hate Speech Movement-u Rady Európy. Za roky 2013 – 2015 sa podarilo kampaň iniciovať v 37 členských štátoch Rady Európy prostredníctvom dialógu vládnych a mimovládnych partnerov. Cieľom kampane je podporiť výchovu a vzdelávanie k dodržiavaniu ľudských práv, vytvárať nové nástroje na boj s nenávistným vyjadrovaním, mobilizovať verejnosť a zvyšovať mediálnu gramotnosť. Vychádzajúc z cieľov Parížskej deklarácie, predĺžená kampaň sa v rokoch 2016 – 2017 zameria na predchádzanie radikalizácie mládeže a tendencií vedúcich k násilnému extrémizmu.

Tlačová správa

Tento projekt bol realizovaný s podporou Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.

Foto

unes