Obraz vyjadruje túžbu po slobode. Sloboda ako taká neexistuje v absolútnom ponímaní.
Ľudia sa snažia žiť dokonalý, krásny a bezproblémový život, ale je tu systém ( zákony, pravidlá a prekážky v živote),
znázornený ako ruka, ktorý im v tom bráni a robí si z ľudí bábky (na obraze postavy, ktoré hýbe ruka). Jedinou
cestou ako žiť je prejsť od pochmúrnej existencie (znázornenej okrem ruky aj modrou farbou) k pozitívnemu
vnímaniu života (červená farba), z časti sa podriadiť systému a podmienkam, ktoré nám život robia ťažším, ale z
časti si zachovať vlastné pozitívne ponímanie sveta a života. Pochopením systému je možná relatívna sloboda
a šťastie (zobrazený ako anjel) a to nielen v rovine sna o dokonalom živote, ale v každodennej realite. Autorka obrazu: Izabela Nováková,Obchodná akadémia Ružomberok (18 r.)