Príprava na 1. ročník programu začala už na prelome marca a apríla 2019 spustením prieskumu záujmu zapojenia sa do programu „Škola bez nenávisti“ na všetkých ZŠ a SŠ na Slovensku. Na prieskum reagovalo 295 škôl, ktoré vyjadrili svoju motiváciu a záujem o takýto ponúkaný program. Následne na konci mája a začiatkom júna prebehla výzva na registráciu škôl do 1. ročníka programu, na ktorú odpovedalo zaslaním motivačného listu a zaregistrovaním sa 55 ZŠ a SŠ z celého Slovenska. Odborná komisia vybrala z 55 škôl 20, ktoré sa dostali do 1. ročníka a boli hneď oslovené a pozvané na záverečné vyhodnotenie pilotného ročníka, 20. júna 2019 do Bratislavy, kde sa stretli so školami z pilotu a vypočuli si ich prezentácie z priebehu programu.

V priebehu júla a augusta 2019 bola zverejnená výzva na členov expertného tímu. Na konci augusta boli zverejené výsledky výberového konania, v ktorom boli vybraní 9 členovia expertného tímu pre účely odbornej pomoci, mentorstva a spracovania výsledkov auditu do odporúčaní a správ pre vybrané školy v 1. ročníku programu.

Od septembra 2019 – do marca 2021 bude prebiehať 1. ročník programu podľa nastaveného harmonogramu, vypracovanej metodiky, štandardov kvalit a kritérií hodnotenia pre získanie certifikátu programu „Škola bez nenávisti“.

Prvé pracovné úvodné stretnutia pre expertov a koordinátorov prebehli 16. a 17. septembra 2019 v Žiline, kde boli účastníkom poskytnuté podrobné informácie o programe.

Následne sa školské tímy mali možnosť zúčastniť akreditovaného vzdelávacieho programu „Projekt je zmena“ v priebehu októbra a novembra 2019 a zaujímavého workshopu k novým trendom a prístupom v práci s mládežou.

V priebehu októbra zapojené školy pod vedením koordinátorov programu na školách zrealizovali vstupný interný audit prostredníctvom elektronických dotazníkov pre pedagogických zamestnancov a nepedagogických odborných zamestnancov školy, žiakov školy a rodičov žiakov školy. Následne na základe vyplnených dotazníkov boli školám zaslané spätné väzby a odporúčania od expertov pre prípravu akčného plánu na školách vo forme hodnotiacej správy.

V novembri, 25.11. v Bratislave sme uskutočnili celodenné stretnutie pre školské tímy programu za účasti riaditeľov škôl, koordinátorov a žiakov, odborníkov a expertov, hostí z rôznych organizácií formou workshopov pod názvom „Spoznajme sa navzájom“ – infodeň, ktorého sa zúčastnilo 120 účastníkov.

Momentálne školy, školské tímy pod vedením koordinátorov pripravujú akčný plán školy na základe odporúčaní z interného auditu, v ktorom naplánujú aktivity a nastavenia procesov pre dosiahnutie štandardu „Škola bez nenávisti“ na obdobie január – december 2020. K vypracovaniu akčného plánu budú mať k dispozícii konzultácie s odborníkmi a expertmi, odporúčané vzdelávacie aktivity a materiály.

Prajeme úspešné vypracovanie akčných plánov všetkým školám a zároveň sa už teraz tešíme na zaujímavé a podnetné aktivity, podujatia a nápady, ktoré budú čakať na svoju realizáciu v roku 2020.