IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zverejňuje výzvu na spoluprácu pre 9 odborníkov, členov expertného tímu 1. ročníka programu „Škola bez nenávisti“ pre základné a stredné školy.

Charakteristika organizácie

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži. Základné oblasti aktivít IUVENTY vychádzajú z prioritných tém mládežníckej politiky: participácia mládeže na živote obce, školy, regiónu; rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva; výchova k ľudským právam (ĽP); neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou; inklúzia – zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do spoločnosti.

Východiská programu

 • Kampaň Rady Európy „No hate speech movement“, do ktorej sa zapojila aj SR (2012 – 2017).

 • MŠVVaŠ SR poverilo organizáciu IUVENTA prípravou a realizáciou programu „Škola bez nenávisti“.

 • V roku 2018/2019 IUVENTA uskutočnila pilotný ročník programu „Škola bez nenávisti“.

 • V roku 2019/2021 IUVENTA pripravuje realizáciu 1. ročníka programu „Škola bez nenávisti“.

Cieľ programu

Podporiť prevenciu šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov na základných a stredných školách. Certifikát „Škola bez nenávisti“ získajú školy, ktorých školská klíma a rozhodovacie procesy na škole podporujú:

 1. prevenciu šikanovania a kyberšikanovania;

 2. prevenciu nenávistných prejavov na internete a v osobnej komunikácii medzi žiakmi;

 3. prevenciu nenávistných prejavov na internete a v osobnej komunikácii žiakov voči iným osobám na základe ich sociálneho statusu, kultúry, náboženstva, krajiny pôvodu, rodu či sexuálnej orientácie;

 4. vzájomný rešpekt v komunikácii;

 5. rozvoj sociálnych zručností;

 6. toleranciu a rozvoj interkultúrnych kompetencií;

 7. rozvoj kompetencií pre demokratickú kultúru;

 8. žiakov vo vyjadrovaní svojich potrieb alebo obáv spôsobom, ktorý rešpektuje city ostatných;

 9. zapájanie žiakov do projektov a aktivít podporujúcich princípy demokracie a uplatňovanie ĽP;

 10. zapájanie žiakov do verejného diania na lokálnej úrovni, ktoré podporuje sociálnu spoluprácu.

Viac informácií nájdete tu: https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/vyzva-na-spolupracu-v-ramci-programu-skola-bez-nenavisti-.alej?ind=